Menyrat e fitimit te pronesise me ligj ne Shqiperi

Me ardhjen e demokracise dhe me reformmimet e ndryshme ligjore lidhur me pronen e paluajtshme ne shqiperi u aplikuan shume menyre per perfitimin e prones se palajtshme ne shqiperi . Ku ne baze te ligjit insitucionet shteterore kishin te drejten ta jepnin kete pasuri kryesisht falas ose me nje pagese modeste te paperfillshme . Kjo se bashku me moszabatimin e ligjit ne menyre te drejte krijoi nje konfuzion, pabarazi te madhe dhe nje plage shoqerore e social-eknomike ne vend e lidhur drejperdrejt me pronen e cila eshte nje nga dy shtyllat kryesore te kapitalizmit te cilat jane; pronesia dhe shkembimi i mallrave e i sherbimeve ne treg.Me poshte po paraqesim mënyrat e fitimit të pronësisë në 30 vite në Shqipëri te cilat janë:
1 Kthim kompensim pronash
2 Ligji 7501 i vitit 1991
3 Privatizim të truallit dhe objekteve shtetërore.
4 Privatizim Banese
5 Vendim gjykate njohje fakti
6 Lista e trojeve 001
7 Qera 99 vjet
8 Legalizim
9 Koncesion
10 Parashkrim fitues
11 Regjistrim i trojeve në hipoteke
Pra, në bazë të ligjit për të njëjtën pronë mund të ketë edhe 11 pronar në të njëjtën kohë .