Menyrat e fitimit te pronesise me ligj ne Shqiperi

Me ardhjen e demokracise dhe me reformmimet e ndryshme ligjore lidhur me pronen e paluajtshme ne shqiperi u aplikuan shume menyre per perfitimin e prones se palajtshme ne shqiperi . Ku ne baze te ligjit insitucionet shteterore kishin te drejten ta jepnin kete pasuri kryesisht falas ose me nje pagese modeste te paperfillshme . Kjo se bashku me moszabatimin e ligjit ne menyre te drejte krijoi nje konfuzion, pabarazi te madhe dhe nje plage shoqerore e social-eknomike ne vend e lidhur drejperdrejt me pronen e cila eshte nje nga dy shtyllat kryesore te kapitalizmit te cilat jane; pronesia dhe shkembimi i mallrave e i sherbimeve ne treg.Me poshte po paraqesim mënyrat e fitimit të pronësisë në 30 vite në Shqipëri te cilat janë:
1 Kthim kompensim pronash2 Ligji 7501 i vitit 19913 Privatizim të truallit dhe objekteve shtetërore.4 Privatizim Banese5 Vendim gjykate njohje fakti6 Lista e trojeve 0017 Qera 99 vjet8 Legalizim9 Koncesion10 Parashkrim fitues11 Regjistrim i trojeve në hipoteke12 e se fundmi me investitor strategjik shq 1 € m2
Pra, në bazë të ligjit për të njëjtën pronë mund të ketë edhe 12 pronar në të njëjtën kohë . Siguria juridike ne kete rast eshte Zero.