Konsulencë kontratat

Kodi Civil iRepublikës së Shqipërisë në pjesën e pestë të tij,në dispozitat paraprake lidhur me kontratat përkatësisht në nenin 659 parashikon se: “Kontrata është veprimi juridik me anëtësë cilës një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike.” Në vijim Kodi na specifikon dhe llojet e kontratave, të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese, konditat që kontrata e caktuar të jetë e vlefshme dhe deri tek lidhja e kontratës pa harruar dhe pasojat juridike që kontrata mund të sjelli ose jo në vijim.
Për të shamngur mosmarrëveshjet gjyqësore, hartimi i kontratave merr një rëndësi të madhe. Nisur nga mënyra e asistencës juridike që bëjnë pjesë në zinxhirin e shërbimeve të avokatisë, e rëndësishme është që cilësi anë kryerjen e shërbimit të jetë në nivelin e plotësimit të gjithë parametrave. Ne ofrojmë konsulencë që nga hartimi dhe nënshkrimi i të gjitha tipologjive të kontratave mespalëve, personavefizik apo juridik. Shtojmë këtu edhe përpilimin e kontratave duke filluarngakontrata (osemarrëveshja) e shërbimit, kontrata e punës, huasë, qerasë. Konsulencë juridike lidhur me formën ligjore të lindjes, ndryshimit apo shuarjes së marrëdhënieve juridike të detyrimeve apo marrëdhënieve te tjera kontraktore