Shkarko dokumente ligjore si dhe ligje nga AvokatIm

Kontratë Pune

Kontratë Huaje

Kontratë qeraje makine

Kallëzim/ Ankim Penal

Kontrate shitje

Padi divorci- me marrëveshje

Kushtetuta

Kodi i Proc.Civile

Kodi Penal i te Miturve

Marrëveshje/Kont shërbimi

Padi divorci- pa marrëveshje

Kodi Penal

Kodi i punes

Kodi i Shoq. Tregtare

Kontratë qeraje

Kodi Civil

Kodi i Familjes

Kodi Rrugor

Vendime model te gjykates kushtetuese gjermane

Kerkese/Shkrese drejtuar insitucioneve shteterore

Kodi i Proc.Penale

K.Proc.Administrative

Konventa Europiane per te Drejtat e Njeriut